Hovedseksjon

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:

 • Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
 • Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål
 • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål av tospråklig lærer

Opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, fastslår:

Elevar i [grunnskolen/vidaregåande opplæring] med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal [kommunen/fylkeskommunen] så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Særskilt norskopplæring tilbys elever som har svake ferdigheter i norsk og ikke kan følge undervisningen på norsk. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring tilbys hvis eleven har behov for det og er en rett for nyankomne og andre minoritetselever som har så svake norskferdighet at de ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan nok norsk, skal eleven ikke lenger få særskilt språkopplæring.

Hva skjer når skolen anbefaler særskilt språkopplæring?

 • Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
 • Skolen sender forhåndsvarsel til eleven/foresatte. Eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg innen en bestemt frist.
 • Skolen fatter vedtak og sender vedtaket til eleven/foresatte. Vedtak om særskilt språkopplæring kan ikke fattes dersom eleven/foresatte har svart at de ikke ønsker særskilt språkopplæring. Eleven følger da vanlig opplæring i norsk.
 • Eleven/foresatte kan klage på vedtaket.

Hva skjer når elev/foresatte søker om særskilt språkopplæring?

 • Eleven/foresatte sender søknad til skolen.
 • Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
 • Skolen vurderer om eleven har behov for særskilt språkopplæring eller ikke.
 • Skolen fatter vedtak.
 • Eleven/foresatte kan klage på vedtaket.