Permisjonsreglement

Søknad om permisjon må inneholde følgende:

 • Navn og fødselsdato på elev
 • Klasse
 • Foresattes navn og telefonnummer
 • Tidsrommet det søker permisjon fra, fra og med dato, til og med dato
 • Søknadsgrunn - dette er viktig slik at skolen får gjort riktig vurdering med en gang

Søknaden sendes i brev til Haugerud skole, Postboks 8 Haugerud, 0616 OSLO eller som e-post til haugerud@ude.oslo.kommune.no. Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk  derfor minimum 3 uker i forveien.

 

Ved søknad om permisjon gjør skolen en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

 

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

 • Elevens prestasjoner på skolen
 • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • Elevens permisjonshistorikk

 

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon.

 

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

 • Statlige kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Osloprøver
 • Eksamen, muntlig og skriftlig
 • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan.

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende når eleven har udokumentert fravær.

 

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom det søkes om permisjon.

 

Det kan innvilges permisjon

 • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
 • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå