Hovedseksjon

Programmering

Programmering

Motivasjonen vår for å satse på dette er for det første å kunne gi elever med interesse for dette et tilbud. For elever som deltar har vi tro på at valgfaget kan stimulere til videre satsing på realfag generelt, og programmering spesielt. Vi tror at programmering kan øve opp ferdigheter i logisk tenking, og slutter oss til moment som kommer fram i IKT-senterets notat Koding i skolen [https://iktsenteret.no/ressurser/notat-programmering-i-skolen] av Kristine Sevik (26. oktober 2015), og da spesielt som “kompetanser og ferdigheter for det 21. århundre” i form av kompetanser knyttet til begreper som kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning, metakognisjon (lære å lære), kommunikasjon, samarbeid, digital kompetanse, digital dannelse (literacy), medborgerskap, karriere og arbeidsliv.

Skolen har et godt utstyrt lokale for undervisningen (skaperveksted), som blant annet inkluderer dedikerte maskiner, mikrokontrollere, ulike typer programmerbare “roboter” og 3D-printere.